SERVIZOS ASPERGA

Probas de avaliación do espectro autista

OBSERVACIÓN E ANÁLISE

Valoración de Asperger, autismo e trastornos asociados

En ASPERGA estudamos en detalle cada caso, con información de diferentes fontes e realizando test específicos, probas e avaliacións, que requiren a intervención de profesionais acreditados.

Este equipo de profesionais está formado por psicólogos, logopedas e terapeutas ocupacionais, cunha ampla experiencia e coñecemento sobre o trastorno do espectro do autismo.

As probas, entrevistas e avaliacións ( ADI- R, ADOS-2, RIAS, ABAS, …) sérvennos para medir:

➞ A interacción social ou as limitacións comunicativas e de linguaxe.
➞ O xogo, a conduta estereotipada, os intereses restrinxidos, etc.
➞ A capacidade intelectual e a memoria, a intelixencia verbal e non verbal.
➞ A capacidade para poñerse no lugar doutros/as.
➞ As condutas sociais, de aspectos facilitadores (liderado, xovialidade…) e aspectos inhibidores ou perturbadores (agresividade, apatía, ansiedade…).
➞ As habilidades funcionais diarias dunha persoa en distintas áreas ou contextos.
➞ As dificultades no proceso de comunicación, deficiencias na percepción, interpretación ou transmisión.

En que consiste a avaliación?

Hoxe en día non é posible diagnosticar o TEA a través de marcadores biolóxicos, senón que é necesaria unha valoración especializada sobre a conduta observable, realizada por un equipo multidisciplinar de profesionais con formación específica en TEA. Este equipo valorará o desenvolvemento intelectual, as habilidades de comunicación e interacción social, as habilidades de xogo, os aspectos da atención, as habilidades adaptativas, as habilidades académicas, as habilidades motoras e as capacidades e puntos fortes da persoa.

Más sobre as probas diagnósticas de autismo

 

É fundamental realizar esta valoración canto antes. Obter un diagnóstico precoz é clave para acceder á atención personalizada, que será esencial para mellorar o desenvolvemento e a calidade de vida das persoas con SA/TEA e favorecer con iso o benestar familiar.

En España existen unhas 450.000 persoas diagnosticadas con TEA, nos últimos anos o seu número aumentou considerablemente. É posible que se deba á maior precisión dos procedementos utilizados nas valoracións, e a maior experiencia dos profesionais que realizan devanditos procedementos. En relación á prevalencia entre homes e mulleres, datos de investigación reflicten que os homes representan catro veces máis o número de mulleres con diagnóstico de TEA. Aínda que estes datos están a cuestionarse, dado o aumento de novos casos en mulleres.

Todas as persoas con TEA comparten características similares que se reflicten nas áreas do seu desenvolvemento evolutivo e funcionamento persoal: a comunicación social e a flexibilidade do comportamento e do pensamento. Se nos referimos, ao tradicionalmente chamado síndrome de Asperger, sería o trastorno do espectro do autismo, sen discapacidade intelectual asociada nin dificultades en aspectos formais da linguaxe.