POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os datos persoais vinculados a esta páxina web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais lexislación vixente en materia de protección de datos.

 

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

O responsable do tratamento dos seus datos é ASPERGA (ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER), con NIF G70043435, domicilio en Rúa Juan de la Cierva, 5, 15008, A Coruña (A Coruña) España, teléfono 881917318 e correo electrónico de contacto protecciondedatos@asperga.org.

 

Como pode poñerse en contacto co noso delegado de protección de datos?

Pode poñerse en contacto co noso delegado de protección de datos a través do correo electrónico dpd@asperga.org.

 

Cal é a finalidade e a base de lexitimación para o tratamento dos seus datos?

1. Datos das persoas que contactan a través do formulario e do resto de medios indicados no apartado de “Contacto”. Tratamos os seus datos para xestionar as súas solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxerencias ou queixas. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque temos un interese lexítimo en atender ás comunicacións necesarias para poder levar a cabo a nosa actividade.

2. Datos das persoas que solicitan darse de alta como voluntarios a través do formulario do apartado de “Faiche voluntario”. Tratamos os seus datos para xestionar a súa solicitude de alta como voluntario. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe un precontrato e un interese lexítimo na súa formalización.

3. Datos das persoas que solicitan darse de alta como socios a través do formulario do apartado de “Faiche socio”. Tratamos os seus datos para xestionar a súa solicitude de alta como socio. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe un precontrato e un interese lexítimo na súa formalización.

4. Datos das persoas que se subscriben ao boletín informativo. Tratamos os seus datos para promocionar a nosa actividade mediante o envío de información sobre noticias, actividades e eventos relacionados. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque nos deu o seu consentimento.

5. Datos das persoas que realizan unha doazón:

5.1. Xestión da relación contractual. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe un contrato e un interese lexítimo na súa execución.

5.2. Xestión contable. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obrigación legal establecida na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.

5.3. Xestión fiscal. Podemos tratar os seus datos con esta finalidade porque existe unha obrigación legal establecida na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e demais lexislación aplicable.

 

Durante canto tempo conservaremos os seus datos?

1. Os datos das persoas que contactan a través dos distintos medios de contacto e os das persoas que solicitan darse de alta como voluntarios ou como socios conservaranse durante o tempo necesario para alcanzar as finalidades indicadas.

2. Os datos das persoas que realizan unha doazón e os das persoas que se subscriben ao boletín informativo conservaranse durante o tempo necesario para alcanzar a finalidade indicada e, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición máis amplo de conformidade coa lexislación aplicable.

 

É obrigatorio que nos facilite os seus datos?

Os datos das persoas que solicitan darse de alta como voluntarios ou como socios e os das persoas que realizan unha doazón son obrigatorios, sen eles non se poderá formalizar a relación.

 

A quen se comunicará os seus datos?

1. Os datos das persoas que contactan a través dos distintos medios de contacto, os das persoas que solicitan darse de alta como voluntarios ou como socios e os das persoas que se subscriben ao boletín informativo non se cederán a terceiros. Comunicaranse aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

2. Os datos das persoas que realizan unha doazón comunicaranse a:

a) Á Administración Tributaria os datos que sexan necesarios para dar cumprimento ás obrigacións legais.

b) A pasarelas de pago e a entidades bancarias os datos que sexan necesarios para xestionar a doazón.

c) A compañías aseguradoras e reaseguradoras, corredurías de seguros e reaseguros, avogados, procuradores, Xulgados e Tribunais, os datos que sexan necesarios para a cobranza/abono de indemnizacións ou para a atención, o exercicio ou defensa de reclamacións.

d) Aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

 

Realizaranse transferencias dos seus datos a terceiros países?

Con ocasión da utilización da plataforma Mailchimp para o envío do boletín informativo poderíase producirse unha Transferencia Internacional dos seus datos a EE.UU. ou a calquera outro país no

que os seus subencargados manteñan operacións. Conforme ao Anexo de Procesamento de Datos de Mailchimp, as transmisións de datos fose do Espazo Económico Europeo levarán a cabo cumprindo coa lexislación vixente en materia de protección de datos, mediante cláusulas contractuais tipo ou garantías alternativas. Se o desexa pode obter máis información en: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#6._International_Transfers.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

– Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

– Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

 

Ten dereito a retirar o seu consentimento?

No caso de que a base de lexitimación para o tratamento dos seus datos sexa o seu consentimento ten dereito a retiralo en calquera momento. Se o fai non se verán afectados os tratamentos de datos que se puideron realizar con anterioridade.

 

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito, dirixíndose a Rúa Juan de la Cierva, 5, 15008, A Coruña (A Coruña) España ou ao correo electrónico dpd@asperga.org. ASPERGA (ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER) pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden obterse na dirección ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.aepd.es.

 

Ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6- 28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.